Процедури за БФП

 • Оперативни програми
  • test
  • Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
  • Наука и образование за интелигентен растеж
  • Развитие на човешките ресурси
  • Добро управление
  • Програма за развитие на селските райони
  • Програма за развитие на селските райони ПРСР - тест- 22
  • Транспорт и транспортна инфраструктура
  • Околна среда (1)
   • BG16M1OP002-6 - Техническа помощ (1)
    • BG16M1OP002-6.003 - Техническа помощ за ОПОС 2014-2020 г.
  • Региони в растеж
  • Иновации и конкурентоспособност (1)
   • BG16RFOP002-1 - Технологично развитие и иновации (1)
    • BG16RFOP002-1.025 - МИГ-Гоце Делчев
  • Национална програма на България за подпомагане по фонд "Убежище, миграция и интеграция"
  • Национална програма на България за подпомагане по фонд "Вътрешна сигурност"
  • Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"
  • Индикатори
  • Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност
  • Програма "Вътрешни работи"
  • Правосъдие
  • Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи"
  • Интегрирани действия за устойчиво градско развитие
  • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
  • Опазване на околната среда и климатични промени
  • Програма за Оптимизация и Тестове
  • Културно предприемачество, наследство и сътрудничество
  • Тестова програма
  • BG BILATERAL FUND EEA AND NFM ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ
  • OPSI
  • Тест програма Ивана
  • Програма - Тест
  • Енергийно обновяване на българските домове
  • Тест Жоро
  • Национален план за възстановяване и устойчивост
  • Оперативна програма ДаСи
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.