Всички

 • Оперативни програми
  • Иновации и конкурентоспособност (1)
   • BG16RFOP002-1.025 - МИГ-Гоце Делчев
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (1)
   • BG-RRP-1.006 - Инвестиция Образование
  • Програма за Оптимизация и Тестове (2)
   • BG1846-1.001 - Втора процедура
   • BG1846-1.003 - Типове разходи
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.