Всички

  • Оперативни програми
    • Иновации и конкурентоспособност (1)
      • BG16RFOP002-1.025 - МИГ-Гоце Делчев
    • Първа програма
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.