Процедури за БФП

 • Оперативни програми
  • Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (7)
   • 18-1 - Местно развитие и намаляване на бедността/ Local Development and Poverty Reduction (3)
    • 18-1.001 - Компостиране на отпадъци (Приключила)
    • 18-1.002 - Деца в риск (Приключила)
    • 18-1.004 - Подкрепа за деца и младежи в неравностойно положение чрез въвеждане на иновативни модели за обучение (Приключила)
   • 18-2 - Деца и младежи в риск / Children and Youth at Risk (3)
    • 18-2.001 - Проба 1 (Приключила)
    • 18-2.002 - BRC (Приключила)
    • 18-2.003 - Изграждане на младежки центрове (Приключила)
   • 18-3 - Включване и овластяване на ромите/ Roma Inclusion and Empowerment (1)
    • 18-3.001 - Интегриране на малцинствени групи (Приключила)
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (5)
   • BG05FMOP001-1 - Закупуване на хранителни продукти (3)
    • BG05FMOP001-1.003 - Тест-М (Приключила)
    • BG05FMOP001-1.004 - Закупуване на хранителни продукти - 2016 (Приключила)
    • BG05FMOP001-1.005 - Тестова Вики (Приключила)
   • BG05FMOP001-3-1 - Топъл обяд REACT EU (1)
    • BG05FMOP001-3-1.001 - Топъл обяд (Приключила)
   • BG05FMOP001-3 - Осигуряване на топъл обяд (1)
    • BG05FMOP001-3.003 - Топъл обяд (Прекратена)
  • Наука и образование за интелигентен растеж (6)
   • BG05M2OP001-1 - Научни изследвания и технологично развитие (2)
    • BG05M2OP001-1.004 - авс (Приключила)
    • BG05M2OP001-1.005 - Test 1 (Приключила)
   • BG05M2OP001-2 - Образование и учене през целия живот (2)
    • BG05M2OP001-2.006 - Тест ДД (Приключила)
    • BG05M2OP001-2.012 - тест-07.03.2017 (Приключила)
   • BG05M2OP001-3 - Образователна среда и активно социално приобщаване (2)
    • BG05M2OP001-3.003 - Норвежки механизъм (Приключила)
    • BG05M2OP001-3.007 - Интегрирана процедура - Интегра (Приключила)
  • Развитие на човешките ресурси (30)
   • BG05M9OP001-1 - Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места (20)
    • BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015 - Тест (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.004 - Обучения и заетост за младите хора (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.006 - “ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.008 - Обучения за заети лица (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.014 - Ваучери за заети лица (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.017 - sadada (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.019 - ВОМР МИГ ТАУ УЧА И РАБОТЯ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.028 - ВОМР, МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово КОМПОНЕНТ 2 – Обучение на заети лица (ПО1, ИП 6) (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.031 - МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.035 - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“, МИГ - общини Момчилград и Крумовград" (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.040 - „Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино - Джебел“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.041 - МИГ- Гоце Делчев- Гърмен-Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 – Обучение на безработни лица (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.042 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово - Мярка 8, Компонент 2 - Обучение на заети лица (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.043 - BG05M9OP001- МИГ Исперих - ОПРЧР 1“Развитие на предприемачеството” (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.044 - Работа (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.047 - МП01/ИП5 - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.048 - МИГ Община Марица М03„Добри и безопасни условия на труд“ (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.052 - Умения-тест (Прекратена)
    • BG05M9OP001-1.056 - ТЕСТ - оценителни листове (Приключила)
    • BG05M9OP001-1.061 - Проба - Наръчник (Приключила)
   • BG05M9OP001-2 - Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване (6)
    • BG05M9OP001-2.001 - Независим живот - тест (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.004 - Социално предприемачество (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.006 - Тест Ирена (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.018 - hfgh (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.022 - М04 МИГ ЛЯСКОВЕЦ - СТРАЖИЦА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ (Приключила)
    • BG05M9OP001-2.028 - ОПРЧР Тест МИГ Смолян, Девин, Чепеларе (Приключила)
   • BG05M9OP001-3 - Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд (2)
    • BG05M9OP001-3.004 - Специализирани обучения за служителите от МТСП (Приключила)
    • BG05M9OP001-3.005 - Контрол на командированите лица (Приключила)
   • BG05M9OP001-4 - Транснационално сътрудничество (1)
    • BG05M9OP001-4.002 - Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж (Приключила)
   • BG05M9OP001-5 - Техническа помощ (1)
    • BG05M9OP001-5.002 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 2014 – 2020 г. (Приключила)
  • Добро управление (13)
   • BG05SFOP001-1 - Административно обслужване и е-управление (6)
    • BG05SFOP001-1.003 - 1-ва цялостна оценка за тест на процедура за директно предоставяне (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.004 - Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.006 - Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие" (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.007 - Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.016 - Тест ИСУН-НСИ (Приключила)
    • BG05SFOP001-1.017 - Тест Ардино-Джебел (Приключила)
   • BG05SFOP001-4 - Техническа помощ за управлението на ЕСИФ (6)
    • BG05SFOP001-4.001 - Test1 (Приключила)
    • BG05SFOP001-4.002 - Стандартен формуляр (Приключила)
    • BG05SFOP001-4.004 - Стандартен (разширен по концепция ) (Приключила)
    • BG05SFOP001-4.005 - Стандартен формуляр (бюджетна линия ) (Приключила)
    • BG05SFOP001-4.006 - Информация за фонд на фондовете и ЕИФ/за финансови посредници (Приключила)
    • BG05SFOP001-4.007 - Информация за крайни получатели (Приключила)
   • BG05SFOP001-5 - Техническа помощ (1)
    • BG05SFOP001-5.006 - Техническа помощ - тестова за обучения (Приключила)
  • Програма за развитие на селските райони (99)
   • BG06RDNP001-4 - Инвестиции в материални активи (11)
    • BG06RDNP001-4.002 - ВОМР МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.008 - 4.1.2 инвестиции ..... (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.010 - МИГ - Община Марица М4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.011 - Подмярка 4.1 "Инвестиции в материални активи", тр.МИГ ПР 2 (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.012 - ВОМР -МИГ "Перущица-Родопи", 4.1.-Инвестиции в земеделски стопанства,тест (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.014 - Добавяне на стойност към земеделски производители (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.018 - МЗХГ - Техническа помощ (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.019 - Тест-Без индикатор (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.023 - Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-4.024 - Тест 123 (Приключила)
   • BG06RDNP001-6 - Развитие на стопанства и предприятия (8)
    • BG06RDNP001-6.002 - СВОМР МИГ Костенец 2010: Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.005 - Процедура чрез подбор....... по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.009 - Процедура чрез подбор на проектни предложения №……. – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия " от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.010 - Процедура чрез подбор на проектни предложения №……….“Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия " от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.013 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия " от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.015 - Процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.016 - 6.4.1. Услуги (Приключила)
    • BG06RDNP001-6.018 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.006 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (9)
    • BG06RDNP001-7.001 - ТЕСТ “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.002 - ВОМР - МИГ - БСВ - Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Прекратена)
    • BG06RDNP001-7.008 - 7.2 - МИГ Тервел Крушари (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.011 - подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.012 - СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.013 - БЮДЖЕТ - СПОРТ - „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.014 - ТЕСТ 7.2 Тервел улици BG06RDNP001-7.0001 (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.016 - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“- МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО (Приключила)
    • BG06RDNP001-7.022 - ПОДМЯРКА 7.6. „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 г. (Приключила)
   • BG06RDNP001-8 - Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите (2)
    • BG06RDNP001-8.001 - Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (Приключила)
    • BG06RDNP001-8.002 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (Приключила)
   • BG06RDNP001-9 - Създаване на групи и организации на производителите (5)
    • BG06RDNP001-9.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 9 "Създаване на групи и организации на производители " от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-9.002 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 9 "Създаване на групи и организации на производители " от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-9.003 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 9 "Създаване на групи и организации на производители " от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-9.004 - Мярка 9 "Създаване на групи и организации на производители" (Приключила)
    • BG06RDNP001-9.005 - Мярка 9 (Приключила)
   • BG06RDNP001-10 - Агроекология и климат (1)
    • BG06RDNP001-10.002 - Втора тестова на МИРГ Пазарджик-ПРСР (Приключила)
   • BG06RDNP001-11 - Биологично земеделие (1)
    • BG06RDNP001-11.002 - ПРСР Ranking Комплексна оценка (Приключила)
   • BG06RDNP001-19 - Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (62)
    • BG06RDNP001-19.004 - Процедура за подбр на стратегии за ВОМР (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.008 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.010 - МИГ Костенец ВОМР Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.011 - ВОМР МИГ - Троян, Априлци, Угърчин Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 2017 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.017 - Благоевград (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.021 - ту-ту (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.024 - Процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства по СВОМР на МИГ - Разлог (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.028 - МИГ Поморие- 7.2 Инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.029 - МИГ Средец-7.2 Обновяване на населени места (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.030 - МИГ ........ - 4.1 Инвестиции (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.035 - ВОМР - МИГ - БСВ - Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.041 - МИГ КОстенец 19.2 МИГ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.043 - МИГ ПСЛ 19.2 МИГ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.045 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 2017 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.052 - МИГ Раковски 4.1 ........... (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.053 - МИГ Мгр - Крумовград - 4.1 Инвестиции в материални активи (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.055 - МИГ Харманли - 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.056 - МИГ Гълъбово - Опан - 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.062 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин 4.2 Иновации (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.063 - МИГ-Попово - мярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.065 - МИГ Нови Пазар-Каспичан - 4.1 Инвестиции в материални активи (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.073 - МИГ Ардино-Джебел 4.1 Инвестиции в материални активи (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.079 - МИГ Преспа - Обучения на заети лица (Дори) (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.080 - МИГ Преспа - BG12 - Обучение на заети лица (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.082 - МИГ-Попово - подмярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.084 - МИГ Попово - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.088 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.092 - МИГ Тервел-Крушари: 092-Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.095 - Подбор на проектни предложения по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.097 - Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.101 - МИГ Костенец - 4.1.Инвестиции.... (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.105 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово , Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.107 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.108 - МИГ – Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.112 - МИГ Сандаски - 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.122 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.123 - МИГ-ЛОМ ПО 2 ИП2.2 ОПИК „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.134 - СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.147 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.148 - МИГ – Бяла Слатина Мярка 4.1. "ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.151 - Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.152 - МИГ Бяла Слатина 6.4. Неземеделски дейности (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.154 - МИГ Дряново - Трявна - Тестова процедура, Обучение по ИСУН (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.158 - МИГ Ябланица Правец Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.159 - МИГ Балчик - Генерал Тошево Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.160 - Миг Павликени (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.162 - МИГ ЧИРПАН (Прекратена)
    • BG06RDNP001-19.167 - Проба (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.168 - МИГ АЙТОС - ВОМР 7.2." Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.170 - МИГ АЙТОС- 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.171 - МИГ-Айтос мярка 6.4.1. Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.176 - Подмярка 4.1. ""Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови". (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.180 - МИГ Костенец 2010 мярка 7 - обща за обучение (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.182 - МИГ общини Елена и Златарица 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.183 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.187 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.188 - МИГ - ............... - "6.1. Млад фермер" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.193 - МИГ Харманли-4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.220 - Тестова процедура МИРГ "Царево"-Тест (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.221 - МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.222 - ПРСР Тест МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе" (Приключила)
    • BG06RDNP001-19.225 - ВОМР МИГ - Троян, Априлци, Угърчин Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 2017 г. (Приключила)
  • Транспорт и транспортна инфраструктура (1)
   • BG16M1OP001-1 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа (1)
    • BG16M1OP001-1.006 - Нова тестова процедура (Приключила)
  • Околна среда (18)
   • BG16M1OP002-1 - Води (12)
    • BG16M1OP002-1.002 - Заявление за Подпомагане ефективността, управлението и регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.008 - Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г. (ДА) (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.009 - Тестова процедура за ФФ и ЕИФ (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.012 - „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ DA (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.013 - Test (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.014 - Тест Панагюрище (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ГПСОВ гр. Момчилград (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.023 - Подготовка и разработване на трети цикъл Планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г. (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.024 - Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2 (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.025 - Втора процедура с предварителен подбор по ОПОС-Води (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.027 - Тест МИГ ОПОС 1846 (Приключила)
    • BG16M1OP002-1.028 - процедурата на Жени (Приключила)
   • BG16M1OP002-2 - Отпадъци (3)
    • BG16M1OP002-2.002 - vahvfkfb (Прекратена)
    • BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община (Приключила)
    • BG16M1OP002-2.008 - Процедура Марта - примерен бюджет (Приключила)
   • BG16M1OP002-3 - НАТУРА2000 и биоразнообразие (1)
    • BG16M1OP002-3.008 - Опазване на защитени зони (Приключила)
   • BG16M1OP002-5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух (1)
    • BG16M1OP002-5.001 - Преглед на общински програми за качество на атмосферния въздух (Приключила)
   • BG16M1OP002-6 - Техническа помощ (1)
    • BG16M1OP002-6.007 - тест БЛ (Приключила)
  • Региони в растеж (17)
   • BG16RFOP001-1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие (8)
    • BG16RFOP001-1.002 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.003 - 123 (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.004 - Бюджетна линия УО (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.005 - probna investicionna programa (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.006 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Цвети (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.010 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - обучение 2016 (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.011 - Фонд за градско развитие (Приключила)
    • BG16RFOP001-1.013 - Тестова процедура-ОПРР (Приключила)
   • BG16RFOP001-2 - Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони (2)
    • BG16RFOP001-2.001 - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ (Приключила)
    • BG16RFOP001-2.002 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Цвети (Приключила)
   • BG16RFOP001-3 - Регионална образователна инфраструктура (3)
    • BG16RFOP001-3.001 - КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ (Приключила)
    • BG16RFOP001-3.002 - Подкрепа за висшите училища в Република България (Приключила)
    • BG16RFOP001-3.003 - Подкрепа за професионалните училища в Република България (Приключила)
   • BG16RFOP001-4 - Регионална здравна инфраструктура (1)
    • BG16RFOP001-4.002 - Процедура за предприятия с оборот над 500 000 лв. (Приключила)
   • BG16RFOP001-5 - Регионална социална инфраструктура (1)
    • BG16RFOP001-5.001 - BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ (Приключила)
   • BG16RFOP001-7 - Регионална пътна инфраструктура (1)
    • BG16RFOP001-7.001 - Процедура с предварителен подбор по ОПРР (Приключила)
   • BG16RFOP001-8 - Техническа помощ (1)
    • BG16RFOP001-8.002 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“ (Приключила)
  • Иновации и конкурентоспособност (37)
   • BG16RFOP002-1 - Технологично развитие и иновации (9)
    • BG16RFOP002-1.003 - Тест Електронно подаване (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.004 - Тестова процедура ИСУН (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.006 - Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.009 - Разработване на иновации - ТЕСТ (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.012 - 123456 Иновации (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.018 - МИГ Самоков (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.021 - Covid 19 (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.030 - МИГ-Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово - Технологична модернизация в предприятията (Приключила)
    • BG16RFOP002-1.031 - Тестова процедура отчитане (Приключила)
   • BG16RFOP002-2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП (21)
    • BG16RFOP002-2.004 - Тест - МФУ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.005 - Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.012 - Финансови инструменти по ОПИК (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.016 - Развитие на клъстери в България - обучение (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.022 - ВОМР: „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин» (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.024 - ВОМР-МИГ ИСПЕРИХ,ОПИК (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.026 - МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин» (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.035 - МИГ Момчилград – Крумовград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.036 - МИГ Костенец 2010 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.039 - МИГ Костенец 2010 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.043 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.048 - ИК-2,2 на МИГ Кирково-Златоград (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.050 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.056 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.058 - ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.062 - Тестово заявление 15.12.2020 (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.064 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.065 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.066 - Процедура НСИ (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.067 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II (Приключила)
    • BG16RFOP002-2.069 - ТЕСТ 6.002 "„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ (Приключила)
   • BG16RFOP002-3 - Енергийна и ресурсна ефективност (2)
    • BG16RFOP002-3.011 - Тест-Супер кратък формуляр (Приключила)
    • BG16RFOP002-3.012 - Тестова процедура-Жоро 25.09.2021 (Приключила)
   • BG16RFOP002-4 - Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ (4)
    • BG16RFOP002-4.001 - Фонд на фондовете (Приключила)
    • BG16RFOP002-4.002 - Финансови посредници (Приключила)
    • BG16RFOP002-4.003 - Крайни получатели (Приключила)
    • BG16RFOP002-4.006 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
   • BG16RFOP002-5 - Техническа помощ (1)
    • BG16RFOP002-5.004 - Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство (Приключила)
  • Национална програма на България за подпомагане по фонд "Убежище, миграция и интеграция" (1)
   • BG65AMNP001-2 - Интеграция/законна миграция (1)
    • BG65AMNP001-2.002 - Тестова процедура (Приключила)
  • Национална програма на България за подпомагане по фонд "Вътрешна сигурност" (5)
   • BG65ISNP001-1 - Подкрепа за обща визова политика (2)
    • BG65ISNP001-1.001 - “Изграждане на защитена комуникационна връзка на консулските служби с Националния визов център. Осигуряване на алтернативни комуникационни канали за връзка на консулските служби с ограничен достъп до VPN” (Приключила)
    • BG65ISNP001-1.003 - Проверка за актуално проектно предложение (Приключила)
   • BG65ISNP001-5 - Предотвратяване и борба с престъпността (3)
    • BG65ISNP001-5.001 - Тест 1 (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.002 - явертъ (Приключила)
    • BG65ISNP001-5.003 - Банкет (Приключила)
  • Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" (2)
   • BG16RFSM001-1 - Подобряване на достъпа до дългово финансиране на МСП в България (2)
    • BG16RFSM001-1.001 - Инициативата (Приключила)
    • BG16RFSM001-1.002 - SME Initiative Uncapped Guarantee Instrument (Приключила)
  • Индикатори (1)
   • PAxis-1 - Приоритетна ос - 1 (1)
    • PAxis-1.001 - Първа процедура за индикатори (Приключила)
  • Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност (2)
   • BG Energy-2 - Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините (1)
    • BG Energy-2.001 - Улично осветление (Приключила)
   • BG Energy-3 - Засилен експертен капацитет за възобновяема енергия, енергийна ефективност и управление на енергията (1)
    • BG Energy-3.001 - Октомврийска процедура (Приключила)
  • Програма "Вътрешни работи"
  • Правосъдие
  • Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" (1)
   • BG LOCAL DEVELOPMENT-2 - Подобрено социално включване на децата и младите (1)
    • BG LOCAL DEVELOPMENT-2.001 - ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (Приключила)
  • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (14)
   • BG14MFOP001-2 - Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури (6)
    • BG14MFOP001-2.002 - Продуктивни инвестиции в аквакултурата (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.004 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти”-част II- копие (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.005 - Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.006 - Финансови инструменти по "Програмата за морско дело и рибарство" (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.007 - Продуктивни инвестиции в аквакултурата (Приключила)
    • BG14MFOP001-2.008 - Продуктивни инвестиции в аквакултурата (Приключила)
   • BG14MFOP001-4 - Повишаване на заетостта и териториалното сближаване (5)
    • BG14MFOP001-4.002 - Мярка 2.1.1. Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал-МИРГ Варна, Район Аспарухово – Белослав- Аксаково (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.003 - Иновации......-МИРГ Доспат (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.004 - Mярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” - МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.006 - МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” (Приключила)
    • BG14MFOP001-4.009 - МИРГ ПАЗАРДЖИК: Мярка: 1.1. Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите (Приключила)
   • BG14MFOP001-5 - Насърчаване на предлагането на пазара и преработването (2)
    • BG14MFOP001-5.004 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури (Приключила)
    • BG14MFOP001-5.005 - Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (Приключила)
   • BG14MFOP001-7 - Техническа помощ (1)
    • BG14MFOP001-7.002 - Техническа помощ (Приключила)
  • Опазване на околната среда и климатични промени (3)
   • BG18EEA-2 - Морски води (1)
    • BG18EEA-2.002 - Покана Морски води (Приключила)
   • BG18EAA-4 - Kлимат (2)
    • BG18EAA-4.001 - Покана за „Предефиниран проект 3 (Приключила)
    • BG18EAA-4.002 - Проба Бюджет-Вариант 3 (Приключила)
  • Програма за Оптимизация и Тестове (29)
   • BG1846-1 - Оптимизации (17)
    • BG1846-1.001 - Втора процедура (Приключила)
    • BG1846-1.003 - Типове разходи (Приключила)
    • BG1846-1.004 - Оценителни таблици (Приключила)
    • BG1846-1.005 - Съкратен формуляр (Приключила)
    • BG1846-1.006 - проба (Приключила)
    • BG1846-1.007 - Универсален съкратен (Приключила)
    • BG1846-1.009 - Оценителни таблици - КО (Приключила)
    • BG1846-1.012 - 1846 НСИ (Приключила)
    • BG1846-1.013 - 2 Съкратен универсален (Приключила)
    • BG1846-1.015 - Просто опитна (Приключила)
    • BG1846-1.017 - Разместване (Приключила)
    • BG1846-1.018 - Разместване 2 (Приключила)
    • BG1846-1.019 - Заключени индикатори (Приключила)
    • BG1846-1.020 - Заключени индикатори 2 (Приключила)
    • BG1846-1.021 - Заключени индикатори 3 (Приключила)
    • BG1846-1.022 - Заключени индикатори 4, Е-декл и повече деминимис (Приключила)
    • BG1846-1.023 - Задължителни теми (Приключила)
   • BG1846-2 - Тестове (12)
    • BG1846-2.003 - Пета процедура (Приключила)
    • BG1846-2.004 - ааааа (Приключила)
    • BG1846-2.007 - Един срок (Приключила)
    • BG1846-2.008 - Моите Е-тръжни (Приключила)
    • BG1846-2.009 - Заявление за подпомагане - ПОТ (Приключила)
    • BG1846-2.010 - Заявление за подпомагане - Covid (Приключила)
    • BG1846-2.011 - Комбиниран ОЛ (Приключила)
    • BG1846-2.013 - Заявление за подпомагане - 2 ПОТ (Приключила)
    • BG1846-2.015 - Директни бенефициенти ЗП (Приключила)
    • BG1846-2.018 - Отпадат две полета (Приключила)
    • BG1846-2.019 - Заявление за подпомагане - Covid (Приключила)
    • BG1846-2.021 - Процедура Мура (Приключила)
  • Културно предприемачество, наследство и сътрудничество (7)
   • BG20EEA-1 - Подобрено управление на културното наследство (3)
    • BG20EEA-1.001 - Управление на културното наследство (Приключила)
    • BG20EEA-1.004 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 1 "ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО", ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 "ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" (Приключила)
    • BG20EEA-1.005 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 5 (Приключила)
   • BG20EEA-2 - Подобрен достъп до изкуства и култура (1)
    • BG20EEA-2.001 - Подобряване на достъпа до изкуства и култура (Приключила)
   • BG20EEA-3 - Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми) (2)
    • BG20EEA-3.001 - ВНВ (Приключила)
    • BG20EEA-3.002 - ВНВ 2 (Приключила)
   • BG20EEA-4 - Управление на програмата (1)
    • BG20EEA-4.002 - Процедура за кандидатстване N10 (Приключила)
  • Тестова програма
  • BG BILATERAL FUND EEA AND NFM ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ (2)
   • dfpo-1 - Pre-defined Initiatives/Предефинирани инициативи (2)
    • dfpo-1.001 - Bulgarian Cross-border Dialogue (Приключила)
    • dfpo-1.002 - Cooperation for decent work (Приключила)
  • Тест програма Ивана
  • Енергийно обновяване на българските домове (2)
   • ERBH-1 - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - ПО1 (2)
    • ERBH-1.001 - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Приключила)
    • ERBH-1.002 - Стари проекти - санирани сгради (Приключила)
  • Тест Жоро
  • Оперативна програма ДаСи
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.