Всички

 • Оперативни програми
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (1)
   • BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016"-test-Maya
  • Програма за развитие на селските райони (2)
   • BG06RDNP001-4.007 - Мярка 4.1.
   • BG06RDNP001-4.019 - Тест-Без индикатор
  • Транспорт и транспортна инфраструктура (1)
   • BG16M1OP001-1.003 - 456 Железопътна инфраструктура
  • Околна среда (1)
   • BG16M1OP002-6.002 - БББББББББББББББББББББББББ
  • Иновации и конкурентоспособност (6)
   • BG16RFOP002-1.001 - Мярка 1.1.2. „Подкрепа на предприемачеството“, чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Девня - Аксаково"
   • BG16RFOP002-1.002 - Иновации
   • BG16RFOP002-1.014 - Автоматизация
   • BG16RFOP002-1.023 - Иновации - Заявление за подпомагане
   • BG16RFOP002-1.032 - Иновации разместване
   • BG16RFOP002-2.070 - Тестова процедура - нови функционалности
  • Национална програма на България за подпомагане по фонд "Вътрешна сигурност" (1)
   • BG65ISNP001-2.003 - Две специфични цели
  • Програма Здравеопазване (8)
   • 2021BG16RFOP001-1.003 - Борба с климатичните промени
   • 2021BG16RFOP001-1.004 - Европейската космическа агенция _ФнФ
   • 2021BG16RFOP001-1.005 - Наименование за Междинна структура
   • 2021BG16RFOP001-1.006 - Наименование 2 част
   • 2021BG16RFOP001-2.006 - Здравеопазване 2021-2027 456
   • 2021BG16RFOP001-3.002 - ДЕСЕТИ септември - процедура за концепции
   • 2021BG16RFOP001-3.004 - Заетост за теб 1
   • 2021BG16RFOP001-3.005 - Процедура за класиране по региони
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (7)
   • BG-RRP-5.003 - Процедура СНД__МОСВ
   • BG-RRP-11.016 - Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС
   • BG-RRP-11.019 - Схема за безвъзмездна помощ с четири сесии „Представяне пред българската публиката на съвременни български продукции от сектора на КТИ“
   • BG-RRP-12.001 - C12.I7 Развитие на извънболничната помощ
   • BG-RRP-12.005 - C12.I7 Развитие на извънболничната помощ - ВТОРА
   • BG-RRP-12.012 - Процедура на СНД месец май
   • BG-RRP-12.014 - Нова процедура на СНД
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR002-1.002 - Активиране
  • Тест ЕФСУ (1)
   • BGEFSU-1.001 - Процедура ЕФСУ
  • Оперативна програма ДаСи (1)
   • ПО-1.001 - ДаСи Е-декларации
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.