Всички

 • Оперативни програми
  • Наука и образование за интелигентен растеж (1)
   • BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ - тест
  • Развитие на човешките ресурси (1)
   • BG05M9OP001-2.029 - Народното събрание
  • Програма за развитие на селските райони (1)
   • BG06RDNP001-4.007 - Мярка 4.1.
  • Транспорт и транспортна инфраструктура (1)
   • BG16M1OP001-1.003 - 456 Железопътна инфраструктура
  • Региони в растеж (1)
   • BG16RFOP001-1.012 - "Подкрепа на инвестиции чрез финансови инструменти в проекти за устойчиво градско развитие и регионален туризъм в рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"
  • Програма Здравеопазване (7)
   • 2021BG16RFOP001-1.001 - Първа процедура
   • 2021BG16RFOP001-1.004 - Европейската космическа агенция _ФнФ
   • 2021BG16RFOP001-2.005 - Инвестиции и развитие на водорода
   • 2021BG16RFOP001-2.006 - Здравеопазване 2021-2027 456
   • 2021BG16RFOP001-3.006 - Процедура за региони февруари 2024
   • 2021BG16RFOP001-4.002 - Мобилност
   • 2021BG16RFOP001-4.004 - Мобилност 3 с две оси
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (1)
   • BG16RFPR001-1.001 - Тестова процедура-Жоро
  • Програма "Техническа помощ" (3)
   • BG16RFTA001-1.001 - Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ"
   • BG16RFTA001-1.004 - Процедура за капиталови инвестиции - общини
   • BG16RFTA001-1.005 - Процедура за капиталови инвестиции
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (3)
   • BG-RRP-12.001 - C12.I7 Развитие на извънболничната помощ
   • BG-RRP-12.011 - Здравеопазване ПВУ 456
   • BG-RRP-12.018 - копие
  • Програма за автоматизирано тестване 2024 (1)
   • BGAT-1.001 - Първа процедура за автоматизирано тестване
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR002-1.002 - Активиране
  • Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 (1)
   • BG16FFPR001-3.001 - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“
  • Тест ЕФСУ (1)
   • BGEFSU-1.001 - Процедура ЕФСУ
  • Първа програма (2)
   • FP2044-3.008 - Индикатори за аналитичност
   • FP2044-4.001 - Процедура с много оси и фондове
  • Инвестиционна програма за национални проекти (1)
   • ИПНП-1.001 - Инвестиционна програма за национални проекти
  • Оперативна програма ДаСи (1)
   • ПО-1.001 - ДаСи Е-декларации
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.