Всички

 • Оперативни програми
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (2)
   • BG05FMOP001-1.002 - jjjj
   • BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016"-test-Maya
  • Наука и образование за интелигентен растеж (1)
   • BG05M2OP001-4.003 - Процедура за комбиниран лист
  • Програма за развитие на селските райони (2)
   • BG06RDNP001-4.007 - Мярка 4.1.
   • BG06RDNP001-19.217 - МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК, МЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В МАЛКИ СТОПАНСТВА"
  • Транспорт и транспортна инфраструктура (1)
   • BG16M1OP001-4.002 - Наименование чрез копиране 2
  • Околна среда (2)
   • BG16M1OP002-6.001 - Бюджетна линия 2014-2020
   • BG16M1OP002-6.002 - БББББББББББББББББББББББББ
  • Региони в растеж (2)
   • BG16RFOP001-1.007 - Интелигентни градове
   • BG16RFOP001-8.004 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28- ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”
  • Иновации и конкурентоспособност (7)
   • BG16RFOP002-1.001 - Мярка 1.1.2. „Подкрепа на предприемачеството“, чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Девня - Аксаково"
   • BG16RFOP002-1.002 - Иновации
   • BG16RFOP002-1.014 - Автоматизация
   • BG16RFOP002-1.023 - Иновации - Заявление за подпомагане
   • BG16RFOP002-1.032 - Иновации разместване
   • BG16RFOP002-2.070 - Тестова процедура - нови функционалности
   • BG16RFOP002-5.002 - ТП-2
  • Програма Здравеопазване (8)
   • 2021BG16RFOP001-1.001 - Първа процедура
   • 2021BG16RFOP001-1.003 - Борба с климатичните промени
   • 2021BG16RFOP001-2.001 - Напоителни системи
   • 2021BG16RFOP001-2.004 - Рециклиране в градска среда 3
   • 2021BG16RFOP001-2.007 - Водород - II автоматична
   • 2021BG16RFOP001-2.008 - Инвестиции и развитие на водорода копирана
   • 2021BG16RFOP001-3.001 - Девети септември
   • 2021BG16RFOP001-3.003 - Октомври
  • Програма "Техническа помощ" (1)
   • BG16RFTA001-1.001 - Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ"
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (4)
   • BG-RRP-1.006 - Инвестиция Образование
   • BG-RRP-3.006 - Технологична модернизация
   • BG-RRP-3.009 - “Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“
   • BG-RRP-12.009 - Архитектурни чудеса
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR002-2.005 - „НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“
  • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (1)
   • BG14MFOP001-2.002 - Продуктивни инвестиции в аквакултурата
  • Програма за Оптимизация и Тестове (2)
   • BG1846-1.008 - Служебни документи
   • BG1846-2.021 - Процедура Мура
  • Оперативна програма ДаСи (1)
   • ПО-1.001 - ДаСи Е-декларации
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.