Всички

 • Оперативни програми
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (1)
   • BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016"-test-Maya
  • Наука и образование за интелигентен растеж (1)
   • BG05M2OP001-4.003 - Процедура за комбиниран лист
  • Развитие на човешките ресурси (1)
   • BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015 - Тест
  • Добро управление (1)
   • BG05SFOP001-6.001 - Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма
  • Програма за развитие на селските райони (2)
   • BG06RDNP001-4.007 - Мярка 4.1.
   • BG06RDNP001-19.217 - МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК, МЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В МАЛКИ СТОПАНСТВА"
  • Транспорт и транспортна инфраструктура (1)
   • BG16M1OP001-4.002 - Наименование чрез копиране 2
  • Околна среда (2)
   • BG16M1OP002-6.001 - Бюджетна линия 2014-2020
   • BG16M1OP002-6.002 - БББББББББББББББББББББББББ
  • Региони в растеж (2)
   • BG16RFOP001-1.007 - Интелигентни градове
   • BG16RFOP001-8.004 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28- ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”
  • Иновации и конкурентоспособност (7)
   • BG16RFOP002-1.001 - Мярка 1.1.2. „Подкрепа на предприемачеството“, чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Девня - Аксаково"
   • BG16RFOP002-1.002 - Иновации
   • BG16RFOP002-1.014 - Автоматизация
   • BG16RFOP002-1.023 - Иновации - Заявление за подпомагане
   • BG16RFOP002-1.032 - Иновации разместване
   • BG16RFOP002-2.070 - Тестова процедура - нови функционалности
   • BG16RFOP002-5.002 - ТП-2
  • Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (1)
   • BG16FFPR003-2.001 - Тест ИТИ 1
  • Програма Здравеопазване (4)
   • 2021BG16RFOP001-1.005 - Наименование за Междинна структура
   • 2021BG16RFOP001-1.006 - Наименование 2 част
   • 2021BG16RFOP001-2.005 - Инвестиции и развитие на водорода
   • 2021BG16RFOP001-2.008 - Инвестиции и развитие на водорода копирана
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (4)
   • BG-RRP-1.006 - Инвестиция Образование
   • BG-RRP-2.003 - Наименование
   • BG-RRP-12.011 - Здравеопазване ПВУ 456
   • BG-RRP-12.012 - Процедура на СНД месец май
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (2)
   • BG05SFPR002-1.009 - СОЦИАЛНО П
   • BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
  • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (1)
   • BG14MFOP001-4.006 - МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”
  • Програма за Оптимизация и Тестове (2)
   • BG1846-1.001 - Втора процедура
   • BG1846-1.003 - Типове разходи
  • Първа програма (2)
   • FP2044-1.007 - Процедура с доп полета за адрес
   • FP2044-3.003 - Настройване на категории интервенции
  • Ръководство Информационна Система (1)
   • РИС-1.001 - Процедура РИС 1
  • Тест План за възстановяване и устойчивост (1)
   • TestRRP-2.001 - Тестова процедура за крайни получатели- СНД
  • Оперативна програма ДаСи (1)
   • ПО-1.001 - ДаСи Е-декларации
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.