Процедури за БФП

 • Оперативни програми
  • Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (2)
   • BG05FMOP001-1 - Закупуване на хранителни продукти (1)
    • BG05FMOP001-1.002 - jjjj
   • BG05FMOP001-3 - Осигуряване на топъл обяд (1)
    • BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016"-test-Maya
  • Наука и образование за интелигентен растеж (2)
   • BG05M2OP001-3 - Образователна среда и активно социално приобщаване (1)
    • BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ - тест
   • BG05M2OP001-4 - Техническа помощ (1)
    • BG05M2OP001-4.003 - Процедура за комбиниран лист
  • Развитие на човешките ресурси (3)
   • BG05M9OP001-1 - Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места (1)
    • BG05M9OP001-1.024 - „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“
   • BG05M9OP001-2 - Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване (1)
    • BG05M9OP001-2.029 - Народното събрание
   • BG05M9OP001-4 - Транснационално сътрудничество (1)
    • BG05M9OP001-4.001 - тест тест
  • Добро управление (1)
   • BG05SFOP001-5 - Техническа помощ (1)
    • BG05SFOP001-5.001 - Осигуряване на нуждите на УО на ОПДУ
  • Програма за развитие на селските райони (6)
   • BG06RDNP001-4 - Инвестиции в материални активи (1)
    • BG06RDNP001-4.007 - Мярка 4.1.
   • BG06RDNP001-7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (1)
    • BG06RDNP001-7.003 - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово
   • BG06RDNP001-10 - Агроекология и климат (1)
    • BG06RDNP001-10.001 - 789 Екологично земеделие
   • BG06RDNP001-15 - Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (1)
    • BG06RDNP001-15.002 - Марица 456
   • BG06RDNP001-19 - Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (2)
    • BG06RDNP001-19.001 - МИГ Харманли-4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
    • BG06RDNP001-19.217 - МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК, МЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В МАЛКИ СТОПАНСТВА"
  • Транспорт и транспортна инфраструктура (1)
   • BG16M1OP001-1 - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа (1)
    • BG16M1OP001-1.003 - 456 Железопътна инфраструктура
  • Околна среда (5)
   • BG16M1OP002-1 - Води (1)
    • BG16M1OP002-1.026 - Подпомагане ефективността, управлението и регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК
   • BG16M1OP002-3 - НАТУРА2000 и биоразнообразие (2)
    • BG16M1OP002-3.001 - заявление ОПОС - ПО3-Развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за управление на НПРД
    • BG16M1OP002-3.012 - Заявление 2- ПО3-Развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за управление на НПРД
   • BG16M1OP002-6 - Техническа помощ (2)
    • BG16M1OP002-6.001 - Бюджетна линия 2014-2020
    • BG16M1OP002-6.002 - БББББББББББББББББББББББББ
  • Региони в растеж (1)
   • BG16RFOP001-8 - Техническа помощ (1)
    • BG16RFOP001-8.004 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28- ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”
  • Иновации и конкурентоспособност (10)
   • BG16RFOP002-1 - Технологично развитие и иновации (6)
    • BG16RFOP002-1.002 - Иновации
    • BG16RFOP002-1.014 - Автоматизация
    • BG16RFOP002-1.019 - Тест НСИ
    • BG16RFOP002-1.023 - Иновации - Заявление за подпомагане
    • BG16RFOP002-1.028 - Тест Костенец автоматизиран отчет
    • BG16RFOP002-1.032 - Иновации разместване
   • BG16RFOP002-2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП (3)
    • BG16RFOP002-2.054 - Развитие и иновации в малки и средни предприятия 456
    • BG16RFOP002-2.060 - Заявление за подпомагане 456
    • BG16RFOP002-2.070 - Тестова процедура - нови функционалности
   • BG16RFOP002-5 - Техническа помощ (1)
    • BG16RFOP002-5.002 - ТП-2
  • Национална програма на България за подпомагане по фонд "Убежище, миграция и интеграция"
  • Национална програма на България за подпомагане по фонд "Вътрешна сигурност"
  • Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"
  • Индикатори
  • Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност
  • Програма "Вътрешни работи"
  • Правосъдие (1)
   • BG-JUSTICE -5 - Техническа помощ за управление на програмата (1)
    • BG-JUSTICE -5.001 - Тест за бюджет
  • Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи"
  • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (1)
   • BG14MFOP001-1 - Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите (1)
    • BG14MFOP001-1.004 - Съкратен формуляр 456
  • Опазване на околната среда и климатични промени
  • Програма за Оптимизация и Тестове (3)
   • BG1846-1 - Оптимизации (2)
    • BG1846-1.002 - Четвърта процедура за автоматизация
    • BG1846-1.011 - Типове
   • BG1846-2 - Тестове (1)
    • BG1846-2.002 - Трета процедура
  • Културно предприемачество, наследство и сътрудничество (1)
   • BG20EEA-2 - Подобрен достъп до изкуства и култура (1)
    • BG20EEA-2.002 - ghhjkk
  • Тестова програма
  • BG BILATERAL FUND EEA AND NFM ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ
  • Тест програма Ивана
  • Енергийно обновяване на българските домове
  • Тест Жоро
  • Оперативна програма ДаСи (1)
   • ПО-1 - Приоритетна ос 1 ДаСи (1)
    • ПО-1.001 - ДаСи Е-декларации
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.