ИСУН 2020 – Модул за управление на проекти и отчитане

Здравейте,

Вие се намирате в модула за управление на проекти и отчитане на системата ИСУН 2020.

Като бенефициент чрез този модул имате възможност да управлявате договорите си, да изпращате искания за изменения на договорите, да се отчитате електронно и да осъществите комуникация с управляващите органи на програми, които са финансирани по линия на Структурните и инвестиционни фондове на ЕС за програмен период 2014-2020, Фондовете при споделено управление за програмен период 2021-2027, Националния план за възстановяване и устойчивост, Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм и други.

Потребителите на системата са два вида – Ръководители проекти и експерти, които ги подпомагат. Именно затова и достъпът до системата се осъществява по два различни начина:

Вход с парола

Този достъп се осъществява с помощта на потребителско име и парола и е предназначен само за Ръководител на проекта от страна на бенефициента. Правата се предоставят от управляващия орган на съответната програма, по която се финансира договорът.

От този профил потребителят има пълен достъп до функционалностите на модула, има възможност да управлява проекта, да извършва електронна комуникация с управляващия орган, да изпраща отчетни документи, да предоставя права за достъп на експертите, подпомагащи го в отчитането и други.

Вход с код за достъп

Този достъп е предназначен за експертите, подпомагащи Ръководителя на проекта в отчитането и се осъществява с помощта на потребителско име, номер на договор и код за достъп. Права до различните документи се създават и управляват от Ръководителя на проекта.

С този достъп, според предоставените му права, съответният експерт има възможност да разглежда договора и неговите изменения, да следи комуникацията с управляващия орган, да въвежда, редактира и чете различните отчетни документи.

За повече информация вижте раздел „Помощ“ или раздел „Въпроси и отговори“ на системата.

ИСУН 2020 се поддържа от дирекция „Централно координационно звено“ в Министерството на финансите. Вашите въпроси може да изпращате на електронен адрес: support2020@minfin.bg или да използвате формата за Обратна връзка.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.