Помощ, въпроси и отговори

ИСУН 2020

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 2020

Модул за електронно управление на проекти и отчитане

С помощта на модула имате възможност да управлявате договорите си за безвъзмездна финансова помощ (БФП) , да се отчитате електронно и да осъществите комуникация с управляващия орган (УО) на съответната оперативна програма (ОП). За информация как става това, вижте раздел "Ръководство за работа със системата", както и разделите по-долу.

Потребители и потребителски профили

Логически потребителите на системата могат да са два вида:

  • Ръководител проект и
  • Експерт, подпомагащ Ръководител проект,

Тези видове потребители достъпват профилите си по два различни начина:

  • чрез достъп с парола и
  • чрез достъп с код.

Ръководител проект

Ръководителя проект е лице, упълномощено от бенефициента при изпълнението на проекта да комуникира от негово име със съответния управляващ орган и да управлява договора, включително и да изпраща всички отчетни документи и искания за плащания.

Профила на Ръководителя проект се създава и управлява от съответния Управляващ орган по ОП, по която е сключен договорът за БФП. Достъпът се осъществява чрез потребителско име (имейл адрес) и парола, избрана от самия потребител. Всеки Ръководител проект може да има и управлява в профила си повече от един проект.

Ако имате сключен договор, а все още нямате създаден профил, моля да се обърнете към управляващия орган на съответната ОП, по която е Вашия проект.

Експерт, подпомагащ Ръководител проект

Този потребител е лице, което има права за писане и/или четене по различни отчетни документи на проекта. Правата на този вид потребител се създават и управляват от Ръководителя проект по договора за БФП от страна на бенефициента. Правата могат да са съответно само за четене или и за четене, и за редактиране на ниво отчетен документ (технически отчет, финансов отчет, искане за плащане и т.н.). Достъпът се осъществява с помощта на потребителско име (имейл адрес), номер на договор и код за достъп. Профилът с код за достъп е предназначен само за един договор, т.е. ако сте експерт, подпомагащ Ръководител проект и работите по 2 различни договора, ще влизате в системата с два различни кода за достъп.

За повече информация относно видовете потребители, управлението им и принципа на работа, вижте раздел "Ръководство за работа със системата", както и разделите по-долу.

Договори за БФП

Ако сте потребител с роля Ръководител проект, от менюто договори може да достъпите съответния договор. Ако имате повече от един проект, системата Ви дава възможност да изберете желания договор, а ако имате само един проект, системата директно Ви отваря договора за БФП.

От това меню имате пълен достъп до договора, всички негови редакции, възможност за въвеждане на данни в отчетните документи, преглед и одобрение на данни, въведени от Ваш експерт, подпомагащ дейността Ви (достъп с код), имате възможност да изпратите пакет отчетни документи, както и да осъществите електронна кореспонденция с Вашия УО.

Ако сте Експерт, подпомагащ Ръководител проект, според правата Ви, зададени от Ръководителя проект, имате възможност да виждате или да не виждате договора за БФП и всички негови редакции, както и осъществената по проекта кореспонденция с УО. Също така според тези права имате възможност да виждате, въвеждате и редактирате различни отчетни документи (технически отчет, финансов отчет, искане за плащане и др.). Нямате възможност да изпращате пакет отчетни документи и да осъществявате кореспонденция по проекта с УО, тези функции са достъпни и се изпълняват единствено от Ръководителя на проекта.

За повече информация относно видовете потребители, информация за договорите за БФП, управлението им и отчитането на резултатите, вижте раздел "Ръководство за работа със системата", както и другите раздели от настоящия документ.

Въвеждане на данни и изпращане на пакет отчетни документи

Ако сте потребител с роля Ръководител проект, от менюто договори, подменю „Отчетни документи“ имате възможност да създавате нов пакет отчетни документи, да въвеждате данни по различните документи, да преглеждате данни, въведени от потребителите с роля Експерт, подпомагащ Ръководител проект, да осъществявате електронна комуникация с УО, както и накрая да изпращате финализирания пакет отчетни документи.

Ако сте Експерт, подпомагащ Ръководител проект, според правата Ви, зададени от Ръководителя проект, имате възможност да виждате или да не виждате различни отчетни документи, също така според правата Ви имате възможност да въвеждате и редактирате данни по различни отчетни документи. Нямате възможност да изпращате пакет отчетни документи към УО, тази функция се изпълнява единствено от потребителя с роля Ръководител проект.

Кореспонденция с управляващ орган

Ако сте потребител с роля Ръководител проект, от менюто договори, подменю „Кореспонденция“ имате възможност да създавате ново съобщение към УО, да го запишете в чернова и да го изпратите веднага след създаването и запазването му или в по-късен момент. Също така имате възможност да виждате изпратените от УО съобщения към Вас, да им отговаряте, както и да преглеждате цялата история на кореспонденцията (входяща/изходяща), подредена в хронологичен ред.

Ако сте Експерт, подпомагащ Ръководител проект, според правата Ви, зададени от Ръководителя проект, имате възможност да виждате или да не виждате менюто „Кореспонденция“, както и да преглеждате цялата история на кореспонденцията (входяща/изходяща), подредена в хронологичен ред.

Управление на потребители с роля Експерт, подпомагащ Ръководител проект

Менюто „Управление на потребители“ е достъпно само за потребители с роля Ръководител проект. От тук Ръководителя на проекта има възможност да създава нови потребители с достъп с код, както и да задава съответните им права до различните функционалности на системата и документи в нея.

За повече информация относно видовете потребители, информация за договорите за БФП, управлението им и отчитането на резултатите, вижте раздел "Ръководство за работа със системата", както и другите раздели от настоящия документ.

При използването на системата обърнете внимание на няколко важни неща

  • Използвайте своя собствен профил и не го предоставяйте на други потребители;
  • По време на редакция на формуляр периодично записвайте своите промени;

Технически изисквания

За правилната работа на системата е необходимо в браузъра да е разрешено изпълнението на JavaScript. За подробности относно включването и изключването на тази функционалност вижте потребителската документация на използвания от Вас браузър.

Системата е разработена и тествана за работа със следните видове браузъри:

В момента по наши наблюдения от проведените тестове, системата работи най-добре и бързо с браузъра Google Chrome.

Препоръката ни е винаги да се стремите да използвате съвременни и по-мощни компютри, както и винаги да работите с последна актуална версия на използвания от Вас браузър.

За повече информация вижте раздела по-долу "Въпроси и отговори"

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Технически въпроси

Защо някои функционалности в системата не работят?

За правилната работа на системата е необходимо в браузъра да е разрешено изпълнението на JavaScript. За подробности относно включването и изключването на тази функционалност вижте потребителската документация на използвания от Вас браузър.

Защо при проверка системата работи бавно?

По същество системата е доста сложна и повечето от записите, структурата и данните в документите са динамични. Освен това съществуват множество зависимости между отделните секции и стойности в полетата, създадени с цел да се сведе до минимум възможността от пропуск или въвеждане на грешна стойност. Системата има функция за проверка, достъпна от менюто долу „Провери документа за грешка“. Изборът на тази команда, както и изпълнението й изискват време и компютърен ресурс. Възможно е да се появи системно съобщение от самия браузър, че сървърът не отговаря или системата да Ви изглежда като „заспала“. Това се дължи на обстоятелството, че операциите, които трябва да се извършат са много, а тези, свързани с финансовата част на документите са и доста сложни.

Във връзка с това препоръката ни е винаги да се стремите да използвате съвременни и по-мощни компютри, както и винаги да работите с последна актуална версия на използвания от Вас браузър.

Кой браузър да използвам, за да работя със системата?

Системата е разработена и тествана за работа със следните видове браузъри:

В момента по наши наблюдения от проведените тестове, системата работи най-добре и бързо с браузъра Google Chrome.

Препоръката ни е винаги да се стремите да използвате съвременни и по-мощни компютри, както и винаги да работите с последна актуална версия на използвания от Вас браузър.

За повече подробности вижте: Защо при проверка системата работи бавно?

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.