Процедури за БФП

 • Оперативни програми
  • test
  • Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (2)
   • BG05FMOP001-1 - Закупуване на хранителни продукти (1)
    • BG05FMOP001-1.001 - Закупуване на хранителни продукти-2015
   • BG05FMOP001-3-1 - Топъл обяд REACT EU (1)
    • BG05FMOP001-3-1.001 - Топъл обяд
  • Наука и образование за интелигентен растеж (4)
   • BG05M2OP001-2 - Образование и учене през целия живот (3)
    • BG05M2OP001-2.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
    • BG05M2OP001-2.002 - Мрежата
    • BG05M2OP001-2.020 - Хари Потър
   • BG05M2OP001-3 - Образователна среда и активно социално приобщаване (1)
    • BG05M2OP001-3.002 - test-maria2
  • Развитие на човешките ресурси (6)
   • BG05M9OP001-1 - Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места (2)
    • BG05M9OP001-1.029 - МПО1/ИП5 - Мярка „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“
    • BG05M9OP001-1.055 - Тестова за оценителни листове
   • BG05M9OP001-2 - Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване (3)
    • BG05M9OP001-2.010 - Открий ме
    • BG05M9OP001-2.021 - Социални иновации за активно социално включване
    • BG05M9OP001-2.028 - ОПРЧР Тест МИГ Смолян, Девин, Чепеларе
   • BG05M9OP001-4 - Транснационално сътрудничество (1)
    • BG05M9OP001-4.001 - тест тест
  • Добро управление (2)
   • BG05SFOP001-1 - Административно обслужване и е-управление (1)
    • BG05SFOP001-1.016 - Тест ИСУН-НСИ
   • BG05SFOP001-5 - Техническа помощ (1)
    • BG05SFOP001-5.001 - Осигуряване на нуждите на УО на ОПДУ
  • Програма за развитие на селските райони (24)
   • BG06RDNP001-6 - Развитие на стопанства и предприятия (1)
    • BG06RDNP001-6.018 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.006 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
   • BG06RDNP001-7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (2)
    • BG06RDNP001-7.003 - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово
    • BG06RDNP001-7.022 - ПОДМЯРКА 7.6. „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 г.
   • BG06RDNP001-16 - Сътрудничество (1)
    • BG06RDNP001-16.003 - Процедура чрез подбор по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
   • BG06RDNP001-19 - Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (20)
    • BG06RDNP001-19.048 - 19.4
    • BG06RDNP001-19.163 - „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
    • BG06RDNP001-19.172 - Миг Стамболово - Кърджали 54 - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
    • BG06RDNP001-19.175 - МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”
    • BG06RDNP001-19.193 - МИГ Харманли-4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
    • BG06RDNP001-19.194 - МИГ - ............... - "6.1. Млад фермер" 11.06.2019
    • BG06RDNP001-19.195 - МИГ - ............... - "6.1. Млад фермер" 11.06.2019
    • BG06RDNP001-19.196 - МИГ - ............... - "6.1. Млад фермер" 11.06.2019
    • BG06RDNP001-19.198 - МИГ - ............... - "6.1. Млад фермер" 11.06.2019
    • BG06RDNP001-19.202 - МИГ - ............... - "6.1. Млад фермер" 11.06.2019
    • BG06RDNP001-19.204 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
    • BG06RDNP001-19.205 - МИГ - КОТЕЛ - "6.1. Млад фермер" 28.06.2019
    • BG06RDNP001-19.211 - МИГ Балчик-Генерал Тошево- Инвестиции вземеделските стопанства
    • BG06RDNP001-19.214 - МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
    • BG06RDNP001-19.215 - Процедура МИГ Марица
    • BG06RDNP001-19.217 - МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК, МЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В МАЛКИ СТОПАНСТВА"
    • BG06RDNP001-19.218 - МИГ-Попово - Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“
    • BG06RDNP001-19.220 - Тестова процедура МИРГ "Царево"-Тест
    • BG06RDNP001-19.222 - ПРСР Тест МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"
    • BG06RDNP001-19.227 - МИГ Костенец Земеделски стопанства
  • Програма за развитие на селските райони ПРСР - тест- 22 (1)
   • BG06RDNP001-16-22 - Техническа помощ и партньорство (1)
    • BG06RDNP001-16-22.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по ПРСР тест 22
  • Транспорт и транспортна инфраструктура
  • Околна среда (9)
   • BG16M1OP002-1 - Води (5)
    • BG16M1OP002-1.003 - Wodi
    • BG16M1OP002-1.004 - Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда
    • BG16M1OP002-1.025 - Втора процедура с предварителен подбор по ОПОС-Води
    • BG16M1OP002-1.027 - Тест МИГ ОПОС 1846
    • BG16M1OP002-1.028 - процедурата на Жени
   • BG16M1OP002-2 - Отпадъци (2)
    • BG16M1OP002-2.002 - vahvfkfb
    • BG16M1OP002-2.009 - Демонстрационни проекти
   • BG16M1OP002-3 - НАТУРА2000 и биоразнообразие (2)
    • BG16M1OP002-3.001 - заявление ОПОС - ПО3-Развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за управление на НПРД
    • BG16M1OP002-3.003 - Подобряване състоянието на червенокоремната бумка
  • Региони в растеж (2)
   • BG16RFOP001-2 - Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони (1)
    • BG16RFOP001-2.003 - Енергийна ефективност - Деси
   • BG16RFOP001-4 - Регионална здравна инфраструктура (1)
    • BG16RFOP001-4.002 - Процедура за предприятия с оборот над 500 000 лв.
  • Иновации и конкурентоспособност (20)
   • BG16RFOP002-1 - Технологично развитие и иновации (12)
    • BG16RFOP002-1.001 - Мярка 1.1.2. „Подкрепа на предприемачеството“, чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Девня - Аксаково"
    • BG16RFOP002-1.002 - Иновации
    • BG16RFOP002-1.017 - Иновации
    • BG16RFOP002-1.018 - МИГ Самоков
    • BG16RFOP002-1.019 - Тест НСИ
    • BG16RFOP002-1.020 - Covid 19
    • BG16RFOP002-1.022 - Тестова процедура ВОМР, МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест
    • BG16RFOP002-1.023 - Иновации - Заявление за подпомагане
    • BG16RFOP002-1.029 - Тест Костенец
    • BG16RFOP002-1.031 - Тестова процедура отчитане
    • BG16RFOP002-1.032 - Иновации разместване
    • BG16RFOP002-1.033 - Иновации - Заявление за подпомагане
   • BG16RFOP002-2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП (5)
    • BG16RFOP002-2.039 - МИГ Костенец 2010 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
    • BG16RFOP002-2.054 - Развитие и иновации в малки и средни предприятия 456
    • BG16RFOP002-2.056 - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
    • BG16RFOP002-2.065 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
    • BG16RFOP002-2.070 - Тестова процедура - нови функционалности
   • BG16RFOP002-3 - Енергийна и ресурсна ефективност (2)
    • BG16RFOP002-3.008 - Тест ФК 456
    • BG16RFOP002-3.009 - Процедура ССИ ДАЕУ
   • BG16RFOP002-5 - Техническа помощ (1)
    • BG16RFOP002-5.002 - ТП-2
  • Национална програма на България за подпомагане по фонд "Убежище, миграция и интеграция" (1)
   • BG65AMNP001-2 - Интеграция/законна миграция (1)
    • BG65AMNP001-2.001 - Тестава процедура Жоро
  • Национална програма на България за подпомагане по фонд "Вътрешна сигурност" (1)
   • BG65ISNP001-2 - Граници (1)
    • BG65ISNP001-2.001 - борба с престъпността
  • Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"
  • Индикатори (1)
   • PAxis-1 - Приоритетна ос - 1 (1)
    • PAxis-1.001 - Първа процедура за индикатори
  • Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност (2)
   • BG Energy-2 - Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините (2)
    • BG Energy-2.004 - Енергетика Тест 12345
    • BG Energy-2.005 - 55555
  • Програма "Вътрешни работи"
  • Правосъдие
  • Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи"
  • Интегрирани действия за устойчиво градско развитие
  • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (8)
   • BG14MFOP001-1 - Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите (2)
    • BG14MFOP001-1.001 - Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност
    • BG14MFOP001-1.003 - ПМДР - Covid19
   • BG14MFOP001-2 - Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури (2)
    • BG14MFOP001-2.005 - Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
    • BG14MFOP001-2.006 - Финансови инструменти по "Програмата за морско дело и рибарство"
   • BG14MFOP001-4 - Повишаване на заетостта и териториалното сближаване (3)
    • BG14MFOP001-4.009 - МИРГ ПАЗАРДЖИК: Мярка: 1.1. Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите
    • BG14MFOP001-4.010 - МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ Мчрка1.1"Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите"
    • BG14MFOP001-4.011 - МИРГ
   • BG14MFOP001-5 - Насърчаване на предлагането на пазара и преработването (1)
    • BG14MFOP001-5.005 - Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
  • Опазване на околната среда и климатични промени
  • Програма за Оптимизация и Тестове (4)
   • BG1846-1 - Оптимизации (2)
    • BG1846-1.001 - Втора процедура
    • BG1846-1.004 - Оценителни таблици
   • BG1846-2 - Тестове (2)
    • BG1846-2.001 - Първа процедура
    • BG1846-2.005 - асса
  • Културно предприемачество, наследство и сътрудничество (1)
   • BG20EEA-2 - Подобрен достъп до изкуства и култура (1)
    • BG20EEA-2.001 - Подобряване на достъпа до изкуства и култура
  • Тестова програма (1)
   • BGTEST-1 - Тестова ос 1 (1)
    • BGTEST-1.001 - Тестова процедура
  • BG BILATERAL FUND EEA AND NFM ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ
  • OPSI
  • Тест програма Ивана (1)
   • TESTT-0 - Наименование (1)
    • TESTT-0.001 - тест
  • Програма - Тест (1)
   • PA-2 - Приоритетна ос - 2 (1)
    • PA-2.002 - Тест 22222
  • Енергийно обновяване на българските домове
  • Тест Жоро
  • Национален план за възстановяване и устойчивост
  • Оперативна програма ДаСи
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.