Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма Образование (1)
   • BG05SFPR001-1.001 - Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование (Приключила)
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (1)
   • 2021BG16FFPR002-4.001 - Обезпечаване наземния капацитет за борба с горски пожари и подготовка на населението за реакция (Приключила)
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (3)
   • BG05SFPR002-1.001 - ааа (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.006 - РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ (Приключила)
   • BG05SFPR002-5.001 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ (Приключила)
  • Първа програма (3)
   • FP2044-1.002 - Фиксиран процент (Приключила)
   • FP2044-3.007 - Нов кат 25102022 (Приключила)
   • FP2044-3.009 - Обвързан с местоположение 2.5 (Приключила)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.