Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма Образование (1)
   • BG05SFPR001-3.001 - Модернизиране на професионалното образование и обучение (Приключила)
  • Програма Храни и основно материално подпомагане (1)
   • BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд (Приключила)
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (1)
   • 2021BG16FFPR002-1.001 - Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020 г. (Приключила)
  • Програма Здравеопазване (5)
   • 2021BG16RFOP001-1.002 - Наименование (Приключила)
   • 2021BG16RFOP001-2.001 - Напоителни системи (Приключила)
   • 2021BG16RFOP001-2.002 - Втора интегрирана ИТИ (Приключила)
   • 2021BG16RFOP001-2.007 - Водород - II автоматична (Приключила)
   • 2021BG16RFOP001-3.003 - Октомври (Приключила)
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (10)
   • BG05SFPR002-1.001 - ааа (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.006 - РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.008 - Обучения (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.009 - СОЦИАЛНО П (Приключила)
   • BG05SFPR002-1.011 - НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО НИВО (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.004 - TEST (Приключила)
   • BG05SFPR002-2.005 - „НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ (Приключила)
   • BG05SFPR002-5.001 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ (Приключила)
  • Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 (2)
   • BG16FFPR001-1.002 - тестова процедура киберсигурност CS3 (Приключила)
   • BG16FFPR001-1.006 - Изграждане, укрепване и развитие на капацитет в областта на данните (Приключила)
  • Първа програма (13)
   • FP2044-1.001 - ЕФСУ 1 автомат и ОВР (Приключила)
   • FP2044-1.003 - ЕФСУ 3 (Приключила)
   • FP2044-1.004 - ЕФСУ 1 автомат (Приключила)
   • FP2044-1.006 - Няква нормална процедура (Приключила)
   • FP2044-1.007 - Процедура с доп полета за адрес (Приключила)
   • FP2044-2.002 - Категории (Приключила)
   • FP2044-2.003 - ДДС 2027 (Приключила)
   • FP2044-2.005 - Класиране по региони (Приключила)
   • FP2044-3.003 - Настройване на категории интервенции (Приключила)
   • FP2044-3.007 - Нов кат 25102022 (Приключила)
   • FP2044-3.009 - Обвързан с местоположение 2.5 (Приключила)
   • FP2044-3.011 - СеСдР (Приключила)
   • FP2044-4.001 - Процедура с много оси и фондове (Приключила)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.