Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма Здравеопазване (8)
   • 2021BG16RFOP001-1.003 - Борба с климатичните промени
   • 2021BG16RFOP001-1.004 - Европейската космическа агенция _ФнФ
   • 2021BG16RFOP001-1.005 - Наименование за Междинна структура
   • 2021BG16RFOP001-1.006 - Наименование 2 част
   • 2021BG16RFOP001-2.006 - Здравеопазване 2021-2027 456
   • 2021BG16RFOP001-3.002 - ДЕСЕТИ септември - процедура за концепции
   • 2021BG16RFOP001-3.004 - Заетост за теб 1
   • 2021BG16RFOP001-3.005 - Процедура за класиране по региони
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR002-1.002 - Активиране
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.