Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма Здравеопазване (7)
   • 2021BG16RFOP001-1.001 - Първа процедура
   • 2021BG16RFOP001-1.004 - Европейската космическа агенция _ФнФ
   • 2021BG16RFOP001-2.005 - Инвестиции и развитие на водорода
   • 2021BG16RFOP001-2.006 - Здравеопазване 2021-2027 456
   • 2021BG16RFOP001-3.006 - Процедура за региони февруари 2024
   • 2021BG16RFOP001-4.002 - Мобилност
   • 2021BG16RFOP001-4.004 - Мобилност 3 с две оси
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (1)
   • BG16RFPR001-1.001 - Тестова процедура-Жоро
  • Програма "Техническа помощ" (3)
   • BG16RFTA001-1.001 - Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ"
   • BG16RFTA001-1.004 - Процедура за капиталови инвестиции - общини
   • BG16RFTA001-1.005 - Процедура за капиталови инвестиции
  • Програма за автоматизирано тестване 2024 (1)
   • BGAT-1.001 - Първа процедура за автоматизирано тестване
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR002-1.002 - Активиране
  • Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 (1)
   • BG16FFPR001-3.001 - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“
  • Първа програма (2)
   • FP2044-3.008 - Индикатори за аналитичност
   • FP2044-4.001 - Процедура с много оси и фондове
  • Инвестиционна програма за национални проекти (1)
   • ИПНП-1.001 - Инвестиционна програма за национални проекти
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.