Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма Здравеопазване (8)
   • 2021BG16RFOP001-1.001 - Първа процедура
   • 2021BG16RFOP001-1.003 - Борба с климатичните промени
   • 2021BG16RFOP001-2.001 - Напоителни системи
   • 2021BG16RFOP001-2.004 - Рециклиране в градска среда 3
   • 2021BG16RFOP001-2.007 - Водород - II автоматична
   • 2021BG16RFOP001-2.008 - Инвестиции и развитие на водорода копирана
   • 2021BG16RFOP001-3.001 - Девети септември
   • 2021BG16RFOP001-3.003 - Октомври
  • Програма "Техническа помощ" (1)
   • BG16RFTA001-1.001 - Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ"
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR002-2.005 - „НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.