ЕФСУ 2021-2027

 • Оперативни програми
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (4)
   • BG05SFPR002-1.006 - РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ
   • BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома
   • BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет
   • BG05SFPR002-5.001 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
  • Първа програма (1)
   • FP2044-1.002 - ЕФСУ 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.