Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 (1)
   • 2021BG16FFPR002-4.001 - Обезпечаване наземния капацитет за борба с горски пожари и подготовка на населението за реакция
  • Програма Здравеопазване (4)
   • 2021BG16RFOP001-1.005 - Наименование за Междинна структура
   • 2021BG16RFOP001-1.006 - Наименование 2 част
   • 2021BG16RFOP001-2.008 - Инвестиции и развитие на водорода копирана
   • 2021BG16RFOP001-4.001 - Петък
  • Тест на Вени (1)
   • 2021BG16TVPR002-1.001 - Да стартираме
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (2)
   • BG05SFPR002-1.003 - Тест - подбор
   • BG05SFPR002-1.007 - АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА
  • Първа програма (5)
   • FP2044-1.001 - ЕФСУ 1 автомат и ОВР
   • FP2044-1.003 - ЕФСУ 3
   • FP2044-3.003 - Настройване на категории интервенции
   • FP2044-3.005 - Обществено обсъждане
   • FP2044-4.001 - Процедура с много оси и фондове
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.