Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)

 • Оперативни програми
  • Програма Здравеопазване (1)
   • 2021BG16RFOP001-2.008 - Инвестиции и развитие на водорода копирана
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (1)
   • BG05SFPR002-1.003 - Тест - подбор
  • Първа програма (1)
   • FP2044-1.003 - ЕФСУ 3
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.