Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-2.029 - Народното събрание

целта е социално включване

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 11.04.2022 г. 12:00 ч.

Краен срок: 30.04.2022 г. 17:30 ч.

Начален срок: 09.05.2022 г. 13:00 ч.

Краен срок: 31.05.2024 г. 13:00 ч.

Интернет адрес: http://esf.bg

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.