Критерии за оценка

I. Група
критерий
Критерий Води до отхвърляне
1.
първа шаблонена
Да
2.
първа шаблонена
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.