Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-5.010 - Разходи за управление на инвестиция C5.I1

Разходи за управление на инвестиция C5.I1

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 02.06.2023 г. 11:45 ч.

Краен срок: 31.12.2023 г. 15:00 ч.

Интернет адрес: https://testumis2020.government.bg

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.