Критерии за оценка

I. Група
група да
Критерий Води до отхвърляне
1.
не
Да
II. Група Праг за преминаване
група точки
60.00
Критерий Максимален праг
60.00
1.
точки
60.00
60.00
Праг за преминаване:
60.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.