Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFTA001-1.002 - ПътяТ наПред

Ефективно и ефикасно управление на програмата чрез:

→ подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол;

→ поддържане високи нива на компетентност, мотивация и ангажираност на служителите в Управляващия орган;

→ повишаване на видимостта, прозрачността и комуникирането на възможностите и постигнатите резултати.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.01.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 31.03.2023 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.