Критерии за оценка

I. Група
І. КРИТЕРИИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Електронният формуляр за кандидатстване е подписан с валиден квалифициран електронен подпис от законния представител на кандидата или от оправомощено лице.
Да
2.
Представен е документ за оправомощаване на лицето, което да представлява съответното юридическо лице, в качеството му на кандидат. (В случай, че формулярът за кандидатстване е подписан от лице, различно от законния представител на кандидата, същото следва да е оправомощено от него лице.)
Да
3.
Електронният формуляр за кандидатстване е попълнен коректно и съдържа цялата информация, необходима за оценката: Надлежно и точно са попълнени всички приложими полета от формуляра.

Налице е съответствие между информацията, посочена във формуляра за кандидатстване и тази във финансовия план/ финансовата обосновка (ако е приложимо).
Всички документи, които се подават на етап кандидатстване са в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване и са прикачени към електронния формуляр.
Да
4.
В електронния формуляр за кандидатстване е описана цел, която е в съответствие с целите на процедурата.
Да
5.
Финансовият план за бюджетна линия е в съответствие със стратегически документи/ нормативни актове и/или е предвидено в утвърдени пътни карти и/или планове за тяхното изпълнение.
Да
6.
Исканото финансиране не надвишава максималния размер на безвъзмездна финансова помощ за съответния кандидат по процедурата.
Да
7.
Финансовия план за бюджетна линия има потенциал да допринесе за постигане на целите на процедурата
Представена е ясна обосновка на целите на финансовия план за бюджетна линия от гледна точка на съответствието му с целите на ПТП и процедурата
Да
8.
Всички задължителни показатели са присъединени към формуляра за кандидатстване с целеви стойности > 0
Да
9.
Бюджетът е ясен и реалистичен:
- Планираните разходи са допустими и необходими
- Спазени са всички правила и/или ограничения по отношение на предвидените по процедурата процентни съотношения/ прагове на разходите;
- Разходите са планирани в съответствие с принципа на доброто финансово управление, като е представена информация за начина на формиране на прогнозните стойности на преките разходи и приложимите източници са прикачени към формуляра.
Да
10.
Проектното предложение/ финансовият план е насочено към удовлетворяване на конкретни потребности на целевите групи
Определените във формуляра за кандидатстване целеви групи са допустими съгласно условията на процедурата, като потребностите им са ясно идентифицирани и са в съответствие с целите на процедурата.
Да
11.
Финансовият план за бюджетна линия е в съответствие с хоризонталните принципи, залегнали в чл. 9 на Регламент (ЕС) № 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета
Да
12.
Проектното предложение предвижда устойчивост на планираните резултати:
- Финансова (необходимо ли е финансиране след края на проект и как ще бъде осигурено такова);
- Институционална (дейностите ще продължат ли да се изпълняват/резултатите ще продължат да съществуват след края на проекта ? Ще възникнат ли и кой ще упражнява право на собственост/авторски права върху резултатите от проекта);
- На ниво политика (където е приложимо) (какъв ще бъде структурният ефект/въздействието от проекта – например ще доведе ли до усъвършенстване на законодателството, стратегически документи, кодекси за поведение, методики и др.);
Да
13.
Целите заложени във финансовия план за бюджетна линия съответстват на принципите залегнали в Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.