Архив

Крайна дата за подаване на оферти Предмет на предвидената процедура Бенефициент Номер на договор за БФП Действия
13.11.2015 Външна процедура Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" BG16RFOP002-3.002-0010-C01 Преглед
30.11.2015 Предмет на предвидената процедура Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" BG16RFOP002-3.002-0010-C01 Преглед
05.07.2016 Предмет на предвидената процедура Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" BG16RFOP002-3.002-0015-C04 Преглед
10.07.2016 Тестова процедура 2 Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" BG16RFOP002-3.002-0015-C04 Преглед
14.07.2016 Материални запаси ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД BG05M9OP001-2.001-0086-C03 Преглед
17.07.2016 Услуга тестфирма BG16RFOP002-3.002-0008-C02 Преглед
27.07.2016 Струг тестфирма BG16RFOP002-3.002-0008-C02 Преглед
19.08.2016 Обучение БРИТАНИКА БЪЛГАРИЯ ООД BG05M9OP001-1.003-0015-C04 Преглед
21.09.2016 Доставка компютри ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД BG05M9OP001-2.001-0086-C03 Преглед
30.09.2016 Закупуване на струг, абкант , преса i софтуер (прекратена 28.06.2019) МИ BG16RFOP002-2.004-0001-C03 Преглед
30.10.2016 Доставка 3 Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" BG16RFOP002-3.002-0015-C04 Преглед
02.11.2016 Тест 1 (прекратена 22.05.2019) МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ BG14MFOP001-7.002-0002-C04 Преглед
31.01.2017 Доставка факс (прекратена 04.06.2021) Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" BG16RFOP002-3.002-0015-C04 Преглед
12.02.2017 ;]EF K.\'l.\';;'[ \]'. ][l .;mmmmmmmmmmmkkkkkkkkkd СОУ "Иван Вазов" ГД BG05M2OP001-2.005-0003-C04 Преглед
17.05.2017 тест 2 ОБЩИНА ВАРНА BG16M1OP002-2.003-0011-C03 Преглед
30.05.2017 Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности - 1 бр. специализиран софтуер за ..((дейност 6- отразени разходи по перо- 16) Клъстер "Дикон решения" BG16RFOP002-2.016-0001-C01 Преглед
14.06.2017 Публичност и визуализация на проекта (дейност 3- отразени разходи по пера-10) Клъстер "Дикон решения" BG16RFOP002-2.016-0002-C01 Преглед
20.06.2017 Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове (дейност 1- отразени разходи по пера- 4 и 5) Клъстер "Дикон решения" BG16RFOP002-2.016-0002-C01 Преглед
28.06.2017 Пример: Провеждане на маркетинг мероприятия и публичност по Дейности 3, 4, 5 и 6 (изброяват се) Клъстер "Дикон решения" BG16RFOP002-2.016-0003-C01 Преглед
13.07.2017 Предмет на предвидената процедура МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ BG06RDNP001-19.017-0001-C03 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.