Преглед на новина

Заглавие:

Новина за нови функционалности в ИСУН

Съдържание:

От днес действат новите функционалности на ИСУН.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 11.04.2021 г.

Валидно до: 17.04.2021 г.

Aвтор: ИСУН

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.