Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

• Актуализиран е шаблонът за зареждане на разходооправдателни документи (РОД) във финансов отчет като са увеличени значително полетата, които могат да се зареждат в посочения файл;

• Създадена е възможност УО да създаде нова актуална версия на всеки документ от ПОД, който е в статус „върнат“. В случай че бенефициентът не коригира в срок върнатия за корекции ПОД (или елемент от него), УО има възможност да генерира актуална версия на върнатите документи. Бенефициентът няма да може да ги редактира повече и ще визуализира статус „Заключен от УО“.

Надяваме се новите възможности да улеснят работата ви при отчитане на сключените договори за предоставяне на БФП.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 08.10.2020 г.

Валидно до: 19.10.2020 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.