Преглед на новина

Заглавие:

Добър ден :)

Съдържание:

Нов портал :)

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 25.03.2019 г.

Валидно до: 26.03.2019 г.

Aвтор:

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.