Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP001-1.007 - Интелигентни градове

fdssdf

Индикативна дата на обявяване на процедурата 04.01.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 20.01.2023 г.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 31.01.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.