Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

FP2044-1.007 - Процедура с доп полета за адрес

Процедура с доп полета за адрес

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 10.05.2023 г. 11:11 ч.

Краен срок: 03.06.2023 г. 11:11 ч.

Интернет адрес: https://www.youtube.com/watch?v=vx2u5uUu3DE&list=RDa1ZjclTcZyM&index=5

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.