Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-12.011 - Здравеопазване ПВУ 456

Описание/Цели на предоставяната БФП

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.04.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 19.11.2023 г. 17:00 ч.

Начален срок: 20.02.2024 г. 10:00 ч.

Краен срок: 20.01.2030 г. 17:00 ч.

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.