Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFPR002-2.005 - „НАДГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“

Целта на настоящата операция е цялостно да надгради и да оптимизира координацията и мониторинга на изпълнението на политиките за деца.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.02.2023 г. 10:30 ч.

Краен срок: 15.03.2023 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://esf.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.