Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16FFPR001-1.006 - Изграждане, укрепване и развитие на капацитет в областта на данните

Интервенцията има за цел изграждане на капацитет на организациите от публичния сектор за работа, управление и анализ на данни, в т.ч. тези, отговарящи за функционирането на секторни пространства на данни, и за обезпечаване работата на компетентните органи и другите организации съгласно Акта за управление на данните (Регламент (ЕС) 2022/868).

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 16.11.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 21.01.2023 г. 11:00 ч.

Интернет адрес: http://egov.bg

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.