Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-3.009 - “Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“

Целта на процедурата е да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове/зони.

Целта на настоящата програма е стимулиране на индустриалните, климатичните и дигиталните инвестиции и създаване на благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на работни места.

Специфична цел 1. Привличане и задържане на стратегически инвеститори за спомагане реиндустриализацията на България с аспект на иновативна и/или зелена индустрия;

Специфична цел 2. Осъвременяване и създаване на индустриални зони и паркове с необходимата инфраструктура, свързаност и услуги, за скъсяване на веригите на доставки в ЕС, както и конкурентоспособност в международен мащаб;

Специфична цел 3. Осигуряване на необходимите предпоставки за развитие на НИРД, иновациите и технологичния трансфер за създаване на работни места, развитие на човешкия капитал и икономически дейности с висока добавена стойност.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 16.01.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 17.04.2023 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.mig.government.bg/

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.