Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Сдружение Клуб по водни спортове
ЕИК
177175771
Салон за красота Maria Wyatt
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
20 000.00
26.05.2023
27.05.2023
Подмишници - лазерна епилация жени
40 лв.
Подмишници - лазерна епилация мъже
45 лв.
Цели крака - лазерна епилация жени
350 лв.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
ОПисание лазер

Проба1.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Позиция 1 лазер 4
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.