Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Булстат
121604974
Доставка дрон
Доставка
ПМС
Избор без провеждане на процедура (по указание на УО)
234 234.00
26.05.2023
27.05.2023
Какъв е изходът от тази ситуация?
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Докум

Проба1.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Позиция дрон 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.