Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН
Включване на заети лица в специфични обучения за конкретното работно място
Услуга
ПМС
Избор без провеждане на процедура (по указание на УО)
45 654.00
27.02.2023
31.03.2023
Целта на дейността е 51 заети лица в областта на информационните технологии oт страна на Кандидата и 4 заети лица в областта на консултантските дейности по стопанско управление /за Партньора/ да преминат по едно или няколко специфични за работното място обучения, съответстващи на нуждите на дружествата. Планираните специфични обучения са в дистанционна форма и са разделени в две основни направления, както следва:
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
66

Проба1.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Позиция 1 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.