Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Кратко описание
Чуждестранни фирми
25487811
редмет на предвидената процедур
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
1 000.00
23.05.2023
22.11.2023
редмет на предвидената процедур
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
редмет на предвидената процедур

Понеделник .docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Наименовани 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.