Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Сдружение Клуб по водни спортове
ЕИК
177175771
Осигуряване на устен превод; писмен превод на документи и превод на информационни материали
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
13 186.85
16.02.2023
30.03.2023
Писмен превод на реинтеграционни документи от страна на произход от английски, арабски, фарси, кюрдски, руски, украински, френски език; устен консекутивен превод от и на английски език; превод на информационни материали от български на арменски, грузински, румънски (молдовски) и английски език и обратно по проект по проект BG65AMNP001-3.005-0004-С02 „Доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни“ по договор №812108-60/09.10.2019 г. и проект BG65AMNP001-2.007 „Повишаване на информираността за трудова миграция в България“ по договор № 812108-4/28.01.2021, финансирани от Националната програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 - 2020 г
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Обявление

Проба.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1: Осигуряване на превод при посещение за мониторинг на реинтеграции в страни на произход с участие на експерти от МОМ, МВР и ДАБ по проект „Доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни“ по договор №812108-60/09.10.2019 г. 0
Обособена позиция 2: Осигуряване на писмен превод на документи за реинтеграционна помощ от английски език по проект Доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни“ по договор №812108-60/09.10.2019 г. 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.