Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Кратко описание
Чуждестранни фирми
25487811
Предмет на предвидената процедур
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
10 000.00
05.05.2023
01.07.2023
Предмет на предвидената процедур
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
наименование

Понеделник.docx

Свали

Разяснения

Описание Файл
dddfdfdfd

Понеделник.docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Наименовани 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.