Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Проект 111111
ЕИК
000505846
Доставка на селскостопанско оборудване – Лехообразувател с найлонополагащо.	
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
5 000.00
27.02.2023
31.03.2023
Доставка на селскостопанско оборудване – Лехообразувател с найлонополагащо.	
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
as

Проба.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Позиция 1 Доставка на селскостопанско оборудване – Лехообразувател с найлонополагащо. 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.