Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Община Ардино
Булстат
000235750
Доставка и монтаж по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени (315 м2) и за покрив (640 м2) Обособена позиция 2: PVC дограма (160 м2)	
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
290 000.00
15.02.2023
31.03.2023
Доставка и монтаж по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени (315 м2) и за покрив (640 м2)
Обособена позиция 2: PVC дограма (160 м2)
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
opisa

Проба.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка и монтаж на топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени (315 м2) и за покрив (640 м2) 0
Доставка и монтаж на PVC дограма (160 м2) 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.