Критерии за оценка

I. Група
Административно съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Документите са подадени в срок
Да
II. Група
Допустимост на ПП
Критерий Води до отхвърляне
1.
ПП е допустимо
Да
III. Група Праг за преминаване
Техническа и финансова оценка
50.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Техническа оценка
30.00
2.
Финансова оценка
30.00
3.
Критерий за бюджет
40.00
50.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.