Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFPR002-1.011 - НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО НИВО

Операцията има за цел предоставяне на възможности за развитие на социалните предприятия чрез създаването на устойчиви работни места за групите в неравностойно положение, което ще доведе до намаляване на риска от бедност и социална изолация.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 06.10.2023 г. 08:00 ч.

Краен срок: 06.12.2023 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://esf.bg

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.