Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16M1OP002-3.012 - Заявление 2- ПО3-Развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за управление на НПРД

Разработване и съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 26.01.2021 г. 14:57 ч.

Краен срок: 30.09.2022 г. 23:59 ч.

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.