Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFTA001-1.001 - Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ"

- да поддържа високи нива на компетентност, мотивация (вкл. възнаграждения на служителите) и ангажираност на служителите в УО на ПТП, вкл. чрез организиране/ участие в срещи/ семинари/ конференции на хоризонтално ниво, в събития, организирани от ЕК и др. организации от ЕС за обмена на опит и добри практики;

- да повиши административния капацитет на УО за ефективно и ефикасно управление на програмата;

- да изгради култура за оценка и подобряване на качеството на оценките, вкл. чрез оптимизиране на процеса по събиране, обобщаване и анализ на данни, необходими за оценки.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 08.12.2022 г. 17:30 ч.

Краен срок: 31.12.2029 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.