Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Лидия ООД
ЕИК
858866086
Цветя
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
20 000.00
26.07.2023
21.11.2030
описание
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
opisanie

Нов Microsoft Word Document.docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Цветя 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.