Критерии за оценка

I. Група
Стоунхендж в Англия до пирамидата Чичен Ица в Мексико, древните цивилизации са търсели начин да общуват с необяснимото, за да осмислят живота, смъртта и вселената
Критерий Води до отхвърляне
1.
сф
Да
2.
фс
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.