Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Група с точки
0.00
Критерий Максимален праг
60.00
1.
Въпрос с точки 1
10.00
2.
Въпрос с точки 1
20.00
3.
Въпрос с точки 1
30.00
II. Група
Група ДА НЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Въпрос с
Да
2.
Въпрос2
Да
3.
Въпрос 3
Да
III. Група Праг за преминаване
Група точки 2
0.00
Критерий Максимален праг
55.00
1.
Въпрос с точки 1
30.00
2.
Въпрос с точки 1
25.00
0.00
Праг за преминаване:
115.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.