Критерии за оценка

I. Група
Оценка кандидат
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е допустим
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.