Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
1
0.00
Критерий Максимален праг
80.00
1.
Съответствие с тематичните области за развитие на региона, очертани в ИТСР
20.00
2.
Принос към удовлетворяване на нуждите и оползотворяване на потенциалите на региона
20.00
3.
Насърчаване на социално-икономическото развитие на региона
40.00
0.00
Праг за преминаване:
80.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.