Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Група 1
60.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Критерий 1
50.00
2.
Критерий 2
50.00
60.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.