Критерии за оценка

I. Група
ефд
Критерий Води до отхвърляне
1.
фс
Да
2.
фс
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.