Критерии за оценка

I. Група
Критерии за административна оценка и допустимост
Критерий Води до отхвърляне
1.
Предложението е подадено в партньорство с община – водещ партньор, представляващо крайният получател
Да
2.
Всички приложими полета на формуляра за кандидатстване са попълнени с относимата информация за целите на оценката
Да
3.
допустими кодове по КИД
Да
4.
критерий 4
Да
5.
критерий 5
Да
II. Група Праг за преминаване
Критерии за оценка на качеството
0.00
Критерий Максимален праг
140.00
1.
Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки
> 65 % - 25 т.
> 62% ≤ 65% - 23 т.
> 60% ≤ 62% - 21 т.
> 55% ≤ 60% - 18 т.
> 50% ≤ 55% - 15 т.
> 45% ≤ 50% - 12 т.
≥ 30% ≤ 45% - 10 т.
25.00
2.
Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) – тона/год.
> 80 т CO2 екв. - 20 т.
> 60 т CO2 екв. ≤ 80 т CO2 екв.- 18 т.
> 40 т CO2 екв. ≤ 60 т CO2 екв. - 16 т.
> 30 т CO2 екв. ≤ 40 т CO2 екв. - 14 т.
> 20 т CO2 екв. ≤ 30 т CO2 екв. - 12 т.
≤ 20 т CO2 екв. - 10 т.
20.00
3.
Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г.
≤ 1,75 лв./кWh/г - 35 т.
> 1,75 лв./кWh/г ≤ 1,90 лв./кWh/г - 32 т.
> 1,90 лв./кWh/г ≤ 2,00 лв./кWh/г - 29 т.
> 2,00 лв./кWh/г ≤ 2,10 лв./кWh/г - 25 т.
> 2,10 лв./кWh/г ≤ 2,20 лв./кWh/г - 21 т.
> 2,20 лв./кWh/г ≤ 2,50 лв./кWh/г - 16 т.
> 2,50 лв./кWh/г - 10 т.
35.00
4.
Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като разгъната застроена площ на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции
> 5 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции -20 т.
> 4000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 5 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции - 18 т.
> 3000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 4 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции - 16 т.
> 2000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 3 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции - 14 т.
> 1000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 2 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции - 12 т.
≤ 1000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции - 10 т.
20.00
5.
Ниво на ангажираност на членовете на ЕС в СС към изпълнението на проекта
Собствениците на > 95% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание - 25 т.
Собствениците на > 80% и ≤95% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание - 15 т.
Собствениците на ≤80% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание - 10 т.
25.00
6.
Постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките по ЕЕ
Обектът на интервенция ще постигне клас енергопотребление „А“ или „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ след изпълнението на включените в доклада от енергийното обследване мерки
10.00
7.
Постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките по ЕЕ
Проектът предвижда изпълнението на мерки допринасящи общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания
5.00
72.00
Праг за преминаване:
140.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.