Критерии за оценка

I. Група
фф
Критерий Води до отхвърляне
1.
ффф
Да
2.
ффф
Да
II. Група Праг за преминаване
ффф
0.00
Критерий Максимален праг
200.00
1.
ффф
58.00
2.
гг
66.00
3.
хх
76.00
60.00
Праг за преминаване:
200.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.