Критерии за оценка

I. Група
Критерии за оценка на проектно предложение
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът е подписан от представляващия конкретния бенефициент или упълномощено лице
Да
2.
Кандидатът е представил изброените в т. 20 от Условията за кандидатстване подкрепящи документи:
1. Препис от Решение на Общинския съвет за: 
- подаване на проектно предложение по конкретната процедура;
- одобряване на партньорство по проекта, съгласно ЗМСМА  /ако е приложимо/;
2. Заповед от кмета на общината за оправомощаване на лице, което ще представлява кандидата във връзка с подаване на проектното предложение и подписване на формуляра с КЕП, и ще осъществява комуникацията с оценителната комисия по време на оценката – сканирана и прикачена в ИСУН (ако е приложимо);
Да
3.
Конкретният бенефициент е в съответствие с посоченото в Условията за кандидатстване
Да
4.
Продължителността на проекта не надвишава максимално допустимата, съгласно Условията за кандидатстване – до 31.12.2025 г.
Да
5.
Целите на проекта са допустими
Да
6.
Дейностите са допустими
Да
7.
Целевата група е допустима.
Да
8.
Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ е допустима
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.