Критерии за оценка

I. Група
АСД
Критерий Води до отхвърляне
1.
ормулярът е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от представляващия кандидата или оправомощено/упълномощено за целите на подаване на концепцията лице
Да
2.
Документ за оправомощаване/упълномощаване за подаване на концепция за ИТИ (ако е приложимо) е прикачен в ИСУН
Да
3.
Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване с изискуемата информация в съответствие с изискванията на Единните указания
Да
II. Група
2
Критерий Води до отхвърляне
1.
Подадената концепция отговаря на дефиницията за концепция за ИТИ съгласно пар. 1 от Допълнителните разпоредби на ППЗРР
Да
2.
Концепцията за ИТИ е в съответствие с целите/приоритетите на ИТСР, като адресира конкретни нужди или потенциалите за развитие на региона или предвижда за изпълнение мерки, идентифицирани в ИТСР
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.