Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
1
0.00
Критерий Максимален праг
130.00
1.
Концепции за ИТИ с мерки и дейности, финансирани по повече от една програма 
или
Предвидените мерки са за територията на Райони със значителен потенциален риск от наводнения и са включени в Плана за управление на риска от наводнения за съответния район на басейново управление (когато концепцията е САМО ОТ ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА)
10.00
2.
Предвидено е партньорство на различни видове заинтересовани страни (публичен органсектор, частен сектор, НПО), като участието на всеки от партньорите е обосновано
20.00
3.
Концепцията за ИТИ допринася за развитието на функционални зони* и връзки, като:
- Мерките допринасят за функционална свързаност на целевите територии с осите на урбанистично развитие с национално и регионално значение съгласно ИТСР на региона;
- Мерките допринасят за развитието на агломерационно образувание съгласно ИТСР на региона;
- Мерките допринасят за функционална свързаност на територии в демографски риск съгласно ИТСР на региона;
- Мерките допринасят за функционална свързаност на територии, идентифицирани като функционални зони (неформални райони със специфични характеристики, проблеми и потенциали) в ИТСР на региона.
*Функционалната зона представлява компактна пространствена система от функционално обвързани територии, характеризиращи се с общи/сходни условия и цели за развитие. Допълнителни разяснения са дадени в Методиката за приоритизация.
15.00
4.
Концепцията за ИТИ адресира нуждите на повече от една община или се реализира на територията на повече от една община (ИТИ с надобщинско значение)
20.00
5.
Концепцията за ИТИ интегрира дейности/мерки от различни сектори (здравеопазване, социални услуги, култура, наука, образование, транспорт, жилищно настаняване, икономика, околна среда, туризъм, спорт), като включването на мерки за всеки от секторите е обосновано
20.00
6.
В Концепцията за ИТИ е/са включена/и дейност/и, с пряк принос към климатичните цели
10.00
7.
Концепцията за ИТИ адресира уязвими групи
или
Предвидените мерки са само за инвестиции в екологосъобразна (зелена)  инфраструктура (когато концепцията е САМО ОТ ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА)
10.00
8.
Концепцията за ИТИ включва дейности, които адресират територии със специфични проблемни характеристики (зони със социални, икономически или екологични проблеми), дефинирани в ИТСР и/или в ПИРО на целевите територии
или
10.00
9.
Концепцията за ИТИ включва дейности, за които са предвидени подготовка и изпълнение на проектните предложения в съответствие с принципите на Новия Европейски Баухаус (устойчивост, естетика, принадлежност) и с основните тематични направления на инициативата (Приложение Б8, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_4626 )
10.00
10.
	
Концепцията за ИТИ предвижда участие на партньор/и от други държави и/или съвместни концепции за финансиране с програмите INTERREG и/или транснационалната програма „Черноморски басейн“ 2021-2027 и/или Програмата „Дунав“ 2021 – 2027
5.00
0.00
Праг за преминаване:
130.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.