Критерии за оценка

I. Група
Всички критерии
Критерий Води до отхвърляне
1.
Критерий 1
Да
2.
Критерий 2
Да
3.
Критерий 3
Да
4.
Критерий 4
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.